Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii

[ A+ ] /[ A- ]

logomko

 

Karta zgłoszenia uczestnika (pdf)

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii

I. WSTĘP

 1. Mazowiecki Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii  (dalej zwany Konkursem) adresowany jest do uczniów gimnazjum.
 2. Organizatorem i siedzibą Konkursu jest:

Zespół Szkół Publicznych nr 1 STO  im. rtm. W. Pileckiego,

aleja Sztandarów 2,

04-423 Warszawa

e-mail: sekretariat2@superszkola.pl

strona WWW: www.superszkola.pl

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się komisje etapowe.
 2. Uczestnik przystępujący do Konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych.

II. CELE KONKURSU

 1. Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec innych narodów.
 2. Kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości literatury, historii, geografii i kultury innych społeczeństw.
 3. Integracja uczniów różnych szkół województwa mazowieckiego.

III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs organizuje i przeprowadza Zespół Szkół Publicznych nr 1 STO, im. rtm. W. Pileckiego.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 27 stycznia 2017 roku drogą elektroniczną naponiższy adres mailowy:

sekretariat2@superszkola.pl

 1. Konkurs składa się z 2 etapów:

a) I etap Konkursu – szkolny odbędzie się 28 lutego 2017 roku o godz. 10:00

b) II etap Konkursu – wojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku.

Godzina rozpoczęcia Konkursu zostanie podana przez organizatorów w późniejszym terminie.

 1. Konkurs przeprowadzany jest w języku polskim w formie pisemnej na wszystkich etapach.
 1. Do II etapu Konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów.
 1. Tytuł LAUREATA Mazowieckiego Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii uzyskują uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 80% punktów w II etapie – wojewódzkim.
 1. Tytuł FINALISTY Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii uzyskują uczniowie, którzyw II etapie – wojewódzkim  zdobyli co najmniej 75% punktów.
 1. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.

IV. ORGANIZACJA I ETAPU – SZKOLNEGO

 1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca sięz dwóch nauczycieli, która sprawdza i ocenia test. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.
 2. Zadania testowe dotyczą wiedzy z historii, kultury, literatury i geografii Wielkiej Brytanii.
 3. Szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie , otrzymują test drogą elektroniczną wraz z kluczem oraz protokołem, który należy wypełnić po przeprowadzeniu I etapu – szkolnego.
 4. Czas trwania I etapu Konkursu: 90 minut.
 5. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
 6. Każdą pracę sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii.
 7. Protokół z uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów ilością punktów należy przesłać drogą elektroniczną do organizatora Konkursu  w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2017roku.
 8. Protokół przysłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikującym uczniów do II etapu Konkursu.
 9. Członkowie Komisji II etapu Konkursu potwierdzają kwalifikację uczniów do II etapu Konkursu i powiadamiają szkoły drogą elektroniczną do 10 kwietnia 2017 roku.
 10. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu.
 11. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka.
 12. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.
 13. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
 14. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych uczniowi.
 15. Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

V. ORGANIZACJA II ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO

 1. Eliminacje II etapu przeprowadzają organizatorzy Konkursu.
 2. Komisję konkursową powołuje  Dyrektor Zespołu  Szkół Publicznych nr 1 STO, im. rtm. W. Pileckiego przeprowadzającej  II etap Konkursu.
 3. Zadania testu II etapu Konkursu dotyczą wiedzy z literatury historii i geografii i kultury Wielkiej Brytanii.
 4. Czas trwania II etapu Konkursu: 120 minut.
 5. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
 6. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja II etapu Konkursu.
 7. Członkowie komisji konkursowej ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA i FINALISTY.
 8. Zakodowaną listę  publikują   na stronie internetowej  organizatora do  19 maja 2017 roku.
 9. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu Konkursu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się do Komisji II etapu Konkursu w formie pisemnej z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.
 11. Komisja II etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
 12. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II etapu Konkursu.
 13. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
 14. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji II Etapu Konkursu poddając w wątpliwość ilość punktów przyznanych uczniowi.
 15. Komisja II etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

VI. NAGRODY

Laureaci i finaliści otrzymują dyplomy potwierdzające udział w Mazowieckim Konkursie Wiedzy o Wielkiej Brytanii.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do regulaminu dołączone są załączniki z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych części Konkursu.

 

Załącznik nr 1

Zagadnienia do I etapu Konkursu

Geografia

 • Krainy geograficzne
 • Klimat i gleby
 • Fałdowania górskie
 • Wyspy, cieśniny, kanały i morza znajdujące się w otoczeniu wysp brytyjskich
 • Rzeki i miasta Wielkiej Brytanii

Historia

 • Anglia Tudorów i powstanie kościoła anglikańskiego
 • Monarchia angielska w czasach Elżbiety I
 • Narodziny angielskiej świadomości morskiej
 • Angielska polityka zagraniczna w XVI i XVII wieku

Literatura

 • Szekspir, Sen nocy letniej, tłum. S. Barańczak, wydanie dowolne.

Kultura

 • Symbole i patroni Wielkiej Brytanii
 • Londyn – zabytki i atrakcje turystyczne
 • Kuchnia Wielkiej Brytanii

 

Załącznik nr 2

Zagadnienia do II etapu konkursu

Geografia

 • Bogactwa mineralne
 • Przemysł przetwórczy
 • Parki narodowe
 • Ludność (urbanizacja, przyrost naturalny)

Historia

 • Rządy Stuartów i kryzys monarchii
 • Monarchia parlamentarna w XVII I XVIII wieku
 • Gospodarka angielska w XVII wieku
 • Rozwój nauki i myśli politycznej w XVII wieku

Literatura

 • Szekspir, Makbet, tłum. S. Barańczak, wydanie dowolne.

Kultura

 • Zabytki i atrakcje turystyczne
 • Sport i wypoczynek
 • Święta i ważne dni w kalendarzu
 • Rodzina królewska

 

Załącznik 3

Lektury pomocnicze:

Geografia

 1. Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat”, wydawnictwo Nowa Era.
 2. Atlas geograficzny do gimnazjum do podręcznika „Planeta”, wydawnictwo Rożak.
 3. Szkolny słownik geograficzny, WSiP, J.Flis
 4. Tablice geograficzne, wydawnictwo Adamantan.
 5. Anglia i Walia, Szkocja, Irlandia – wydanie albumowe, wydawnictwo Świat Książki.

Historia

 1. Śladami przeszłości- podręcznik dla gimnazjum
 2. Świat i człowiek- podręcznik dla gimnazjum
 3. Wojciech Lipoński-Dzieje kultury brytyjskiej
 4. Adam Kersten- Historia powszechna, wiek XVII
 5. Andrzej Wyczański- Historia powszechna, wiek XVI

Literatura

 1. Kott, Szkice o Szekspirze, Warszawa 1961
 2. Janion, Miłość fundament Europy, w: tejże, Żyjąc tracimy życie, Warszawa 2007.
 3. Łubieniewska, Szekspir i jego theatrum mundi, w: tejże, W świecie teatru i literatury, Kraków 2006

Kultura

 1. Ociepa, United Kingdom at a glance, Warszawa – Bielsko-Biała 2010
 2. Cuda Anglii i Szkocji, wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2015
 3. Strona internetowa: projectbritain.com